نیمسال 1401-1402

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گواهی کارگاه

1

مهارت های ارتباطی با مددجو و خانواده

دکتر سمیره عابدینی

دریافت فایل

2

کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان

سکینه بازیاری

دریافت فایل

3

اخلاق حرفه ای

دکتر سمیره عابدینی

دریافت فایل

4

آموزش به مددجو و خانواده

حسین حشمتی

دریافت فایل

5

اعتبار بخشی

وجیهه جابری

دریافت فایل

6

جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

حسین حشمتی

دریافت فایل

7

آشنایی با مخاطرات شغلی

حسین حشمتی

دریافت فایل

8

حاکمیت بالینی

فاطمه ایزدی

دریافت فایل

9

نقش پرستاران در پدافند غیر عامل

امین راستی پور

دریافت فایل

فایل ها