لیست کارگاه های برگزار شده 

ردیف عنوان کارگاه دریافت گواهی حضور در گارگاه
1 مطالعه کوهورت دانلود
2 نحوه جستجو در پایگاه داده دانلود
3 مطالعه کیس ریپورت با محوریت آزمایشگاهی دانلود
لیست اخبار صفحه :1