شرح وظایف معاونت آموزشی

 

 -        تنظیم شرح وظائف مدیران برنامه پرستاری، مامائی و مسئولین گروههای آموزشی

 

-          اجرای طرح استاد مشاور در دانشکده

 

-          برگزاری ژورنال کلاب هفتگی و کنفرانس ماهیانه در دانشکده

 

-          تشکیل هسته استعدادهای درخشان و نظارت بر عملکرد آنها

 

 -         راند و بازدید بالینی از مراکز درمانی و بخشهائی که دانشجویان کارآموزی دارند.

 

-          پیگیری و مشاوره امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان بصورت موردی

 

-          بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال، میهمان، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود

 

-          بررسی لازم در امر نیاز سنجی کادر آموزشی جهت اعلام نیاز به معاونت آموزشی دانشگاه

 

-          بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مختلف موجود در دانشکده به دانشگاه

 

-          نظارت بر تامین نیازهای آموزشی دانشکده های اقماری و سایر دانشکده ها از طریق هماهنگی مسئولین برنامه ها

 

-          نظارت بر حضور و غیاب اساتید دانشکده و ارائه ی بازخورد

 

-          دریافت بخشنامه، دستورالعمل و طرح در شورای آموزشی پرستاری و مامائی دانشکده و انجام اقدامات ضروری و ارسال پاسخ های ضروری مربوطه

 

-          نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

 

-          برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان

 

-          حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجویان

 

-          نظارت بر حسن اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم

 

-          نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان

 

-          شرکت در شورای مدیران بیمارستانها جهت بحث و بررسی مشکلات بالینی

لیست اخبار صفحه :1