شرح وظایف :

انجام کلیه امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی از ابتدای خدمت تا بازنشستگی

لیست اخبار صفحه :1