رسالت گروه پرستاری در حوزه آموزش، تربیت پرستاران متبحر، معتقد و خلاق است که با به کارگیری دانش و مهارت کافی به مراقبت از بیماران پرداخته و در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه گام بردارند. همچنین در حوزه پژوهشی رسالت گروه پرستاری توسعه و گسترش پژوهش در بین اعضای گروه و دانشجویان به منظور گسترش دانش در حوزه سلامت و ارتقاء کیفیت مراقبت های مربوطه از طریق انجام پژوهش و تدارک فرصت هایی جهت ایجاد و توسعه مشارکت جمعی در انجام فعالیت های پژوهشی درون گروهی و بین گروه می باشد.
دانش آموختگان این رشته با کسب مهارت های لازم سبب افزایش دانش عمومی، مددجو محوری و کاهش تاثیر بیماری ها بر افراد جامعه می شود. در این راستا همکاری مداوم و مستمر با سایر رشته های علوم پزشکی نیز صورت می گیرد. وظیفه پرستاران در این تیم هماهنگی رشته های متفاوت در امر مراقبت از بیمار می باشد. همچنین پرستاران در کارآفرینی و تولید ثروت نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند.
برای نیل به اهداف و رسالت ها، گروه پرستاری در تلاش است با جذب اساتید جوان، معتقد و خلاق و با استفاده از تجربیات اساتید با تجربه و پیشکسوت، محیطی پویا، علمی و با نشاط را برای دانشجویان فراهم کرده و زمینه تربیت فارغ التحصیلان معتقد، با مهارت لازم و توانمندی یادگیری مادام العمر را فراهم نماید.
بر اساس فعالیت و نقش پرستاران در رسالت و اهداف تعیین شده، نیازهای جامعه، ارزش ها و مسئولیت اجتماعی آن ها لحاظ شده است همچنین تدوین این رسالت با توجه به اسناد بالا دستی مبتنی بر شواهد و شرایط عینی بوده و اهمیت و لزوم کارآفرینی، فناوری و تولید ثروت توجه شده است.
در تهیه رسالت و شاخص های صلاحیت بالینی از نظرات گروهی مختلف مطابق با فرایند ارزیابی 360 درجه از جمله اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان، فعالین حرفه ای و صنفی استفاده شده است. مطابق با رسالت و اهداف تدوین شده ارزیابی از گروه های مختلف انجام شده و میزان تحقق اهداف ارزیابی گردیده است. در ارتباط با رسالت و اهداف گروه دستاورد های ملی و فراملی در حوزه های آموزش ( اعم از حضوری و مجازی) پژوهشی و توسعه در نظر گرفته شده است.
لیست اخبار صفحه :1