از آنجایی که رشته پرستاری با افراد بیمار و دردمند سرو کار دارد بدیهی است فردی که  رشته پرستاری  را برای تحصیل انتخاب می کند باید علاوه برداشتن توانایی در گذراندن دروس این رشته، فردی دلسوز و دارای درک و عمل بالایی بود. مهارت حل مسئله داشته و از تفکر انتزاعی بر خوردار باشد تا بتواند در مواقع بحرانی مسائل را مدیریت نماید. همچنین داشتن مهارت های ارتباطی یکی دیگر از ملزومات اشتغال به کار در رشته پرستاری می باشد که افراد مشغول به تحصیل در این رشته در این مورد باید از توانایی بالایی برخوردار باشد.

لیست اخبار صفحه :1