دانشکده پرستاری بندرلنگه

دانشکده پرستاری بندرلنگه با صدور مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستقر در فضای بیمارستان سابق و شبکه ی بهداشت و درمان فعلی این شهرستان، در مهر ماه 1391 تا کنون با پذیرش 10 دوره دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری، رسما فعالیت خودرا آغاز نمود.

در راستای گسترش فعالیت های آموزش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،این دانشکده از سال تحصیلی 1402-1401 موفق به پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فوریت های پیش بیمارستانی گردید. 

در حال حاضر دانشکده پرستاری بندلنگه دارای 3 نفر کادرآموزشی و 4 نفر عضو هیات علمی  که در 2 رشته تحصیلی مقاطع کارشناسی پرستاری و کاردانی فوریت های پیش بیمارستانی به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در بخش سلامت جامعه مشغول است. کل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده در حال حاضر 124 نفر می باشد.