اهداف دانشکده:
1. ارتقاء کمی و کیفی آموزش دانشجویان
2. تامین تجهیزات ضروری آموزشی، پژوهشی بر بالین بیمار
3. تامین محیط های آموزشی در بالین بیمار
4. تعامل بین بخشی و بین رشته ای
5. توجه به شاخص های صلاحیت بالینی و ایجاد پیش زمینه ورود دانشجویان به حیطه بالین
6. تامین اعضای هیئت علمی توانمند
7. بکارگیری روش های نوین در آموزش و پژوهش
8. انجام پژوهش های کاربردی در راستای حل مشکلات جامعه
9. توسعه روابط علمی با سایر دانشکده ها
10. افزایش رشته ها در مقطع کارشناسی شامل کارشناسی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، کارشناسی مامایی 
لیست اخبار صفحه :1