دانشکده ی پرستاری بندرلنگه با صدور مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مستقر در فضای بیمارستان سابق و شبکه ی بهداشت و درمان فعلی این شهرستان، از مهر 1391 تا کنون با پذیرش 7 دوره دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری فعالیت داشته است.