نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

پونه یوسفی

مربی هیئت علمی

کارشناس ارشد پرستاری

p_yusefi@yahoo.com

مریم احمدی نژاد

مربی هیئت علمی

کارشناس ارشد پرستاری

Maryam.Ahmadinezhad@hums.ac.ir