نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

گرایش

آدرس ایمیل

پونه یوسفی

مربی هیئت علمی

کارشناس ارشد پرستاری

بهداشت جامعه

p_yusefi@yahoo.com

رخساره براتی

مربی

کارشناس ارشد پرستاری

ویژه نوزادان

Barati.rokhsareh@ gmail.com

آذرآران

مربی

کارشناس ارشد پرستاری

ویژه نوزادان

a.aran1394@gmail.com

مریم نصاری

مربی

کارشناس ارشد پرستاری

مراقبت های ویژه

 

ساغراسماعیلی

مربی

کارشناس ارشد مامایی

مامایی

esmaeilisaghar@yahoo.com

 


نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

الهام دهقانی

مربی

کارشناس پرستاری

 

وجیهه جابری

مربی

کارشناس پرستاری

 

مهسا درمان

مربی

کارشناس پرستاری

 

فیصل رنجبر     

مربی

کارشناس پرستاری

 

آذر معماری

مربی

کارشناس پرستاری

 

مرضیه محمد زاده

مربی

کارشناس پرستاری

 

فریده نیک لقا

مربی

کارشناس پرستاری

 

سوسن وطن خواه

مربی

کارشناس پرستاری

Vatankhah49@gmail.com

مریم پریدار

مربی

کارشناس مامایی

Paridar_mar@yahoo.com