• برنامه تحصیلی نیم سال دوم
  برنامه تحصیلی نیم سال دوم

 • مباحث امتحان پایان کارورزی
  مباحث امتحان پایان کارورزی

 • اطلاعیه ی واکسیناسیون ، قابل توجه کلیه دانشجویان
  کلیه ی دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت سطح آنتی بادی به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و در صورت نیاز ملزم به دریافت واکسن می باشد

 • برگزاری آزمون پایان بخش کارآموزی در عرصه 10بهمن ماه 1395
  آزمون پایان بخش کارآموزی در عرصه 10 بهمن ماه 1395 برگزار می گردد

 • برگزاری جلسه ی شورای آموزشی
  جلسه ی شورای آموزشی در هفته ی دوم آذرماه 1395 با حضور معاون دانشجویی سرکار خانم یوسفی و اعضای هئیت علمی سرکار خانم ها علیزاده ، احمدی نژاد و آقای سلیمی برگزار گردید

سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved